Aktywna, zdecentralizowana, prorozwojowa i wielosektorowa, a nie pasywna i wycinkowa polityka społeczna. Aktywizacja i praca zamiast zasiłków, więcej usług społecznych, a mniej świadczeń finansowych.
Więcej miejsc pracy, mniej zasiłków. Zmniejszenie opodatkowania osób o najniższych zarobkach, zmiana konstrukcji płacy minimalnej, aktywne, regionalne polityki na rynku pracy (subwencje zatrudnienia w wybranych regionach i grupach społecznych), programy aktywizacji zawodowej osób starszych (60+).
Powszechny i sprawiedliwy dla wszystkich system emerytalny. Stopniowe ujednolicanie systemu: koniec przywilejów, nowe osoby na takich samych warunkach.
Wsparcie na starcie dla młodych. Program dla osób kończących naukę, m.in. system płatnych staży w firmach), zwolnienie ze składki emerytalnej i rentowej na rok, subwencje dla firm zatrudniających młodych pracowników. Program wspierający budowanie mieszkań na wynajem.
Spójna, skuteczna polityka wobec osób niepełnosprawnym oraz ich opiekunów. Szeroko pojęta dostępność, ujednolicenie prawa i zmiana systemu orzecznictwa w centrum polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Program „Potencjał Seniora” obejmujący osoby starsze, ich aktywność społeczną oraz potrzeby kulturalno-rozwojowe.
Unowocześnienie systemu ulg prorodzinnych. Zmiana podejścia do ściągalności alimentów na dzieci. Likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych.

słowa kluczowe: wirtualne jasło, wirtualne jaslo, wirtualnejaslo, jan fuks, fuks sanok, wirtualna jasło

Author:

Related Post

top