Mirosław Nowak Rzeszów
Ekonomista, przedsiębiorca, wykładowca akademicki, działacz sportowy, mentor, samorządowiec, doktor nauk ekonomicznych.
Wykształcenie

Technikum Ekonomiczne ukończył w Rzeszowie. Studia w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw ukończył z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale ekonomii i zarządzania Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. Absolwent podyplomowych studiów w zakresie metodologii badań w naukach ekonomicznych. Tytuł doktora nauk ekonomicznych otrzymał na Akademii Finansów w Warszawie. Ukończył specjalistyczne kursy i szkolenia organizowane dla biegłych księgowych, lustratorów, audytorów, biegłych rewidentów i dyplomowanych księgowych.
Działalność zawodowa i społeczna

Pracę zawodową rozpoczął w pionie spółdzielczości będąc zatrudniony na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych pracując w jednostkach podstawowych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych. Zajmował stanowisko głównego księgowego w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Sanoku oraz w pionie spółdzielczości „SCh”. Był członkiem zarządów i rad nadzorczych organizacji spółdzielczych oraz spółek prawa handlowego. W latach 90 rozpoczął własną działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług. Prowadzi biuro rachunkowe specjalizujące się w wykonywaniu analiz ekonomicznych, opiniach z zakresu finansów, marketingu, zarządzania, rachunkowości i gospodarki. Jest wpisany na listy biegłych sądowych prowadzonych przez sądy okręgowe. Jest członkiem rodzinnej firmy Centrum Handlowe „Ryś” w Sanoku.

Wolny czas poświęca uczestnictwu w organizacjach i stowarzyszeniach zrzeszających osoby posiadające wiedzę w konkretnych dziedzinach. Pod jego zarządem Miejski Klub Sportowy Stal Sanok awansował w 1998 roku do II ligi piłkarskiej.
Członek
* Stowarzyszenia Syndyków Polskich,
* ACFE Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych,
* Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej,
* Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie,
* Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
* Krajowa Izba Biegłych Rewidentów,
* Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
Posiadane kwalifikacje i uprawnienia
* W 1974 roku uzyskał tytuł lustratora.
* W latach osiemdziesiątych Minister Finansów nadał mu tytuł dyplomowanego biegłego księgowego w zakresie przemysłu, budownictwa i handlu,
* wpisany na listę biegłych rewidentów,
* w 1993 roku wpisany na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
* wpisany na Krajowa Listę Profesjonalnych Audytorów,
* posiada tytuł dyplomowanego księgowego,
* od 2012 roku posiada certyfikat w zakresie audytu patentów i wzorów użytkowych.
Nagrody i wyróżnienia
* Laureat w ogólnopolskim konkursie „EUROSTRATEG 2002” zorganizowanym pod patronatem Komitetu ds. Integracji z Unią Europejską i Ministra Finansów,
* Członek rady programowej „Prawo przedsiębiorcy” – przez 2 lata,
* I miejsce w konkursie na najlepszą pracę z zakresu ekonomii w 2010 roku (praca doktorska).
* Jako jeden z pięciu przedsiębiorców Podkarpacia, którzy osiągnęli sukces w biznesie, został wybrany do ogólnopolskiej galerii przedsiębiorców „Biznes Dobry Wybór”,
* Podmioty gospodarcze którymi zarządza otrzymały między innymi certyfikaty i wyróżnienia:

Author:

Related Post

top