Księgowość budżetowa

Księgowość budżetowa dotyczy przede wszystkim jednostek sektora publicznego. Jest to informacja o wykonaniu poszczególnych budżetów. Rachunkowość budżetowa jest na co dzień spotykana w jednostkach samorządu terytorialnego. Budżet składa się z dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jednostka budżetowa swoje dochody odprowadza do właściwego budżetu, natomiast środki na swoje potrzeby otrzymuje z budżetu państwa i nie może mieszać dochodów
z wydatkami. Wydatkiem budżetowym jest każda kwota podjęta z rachunku bieżącego, niezależnie od jego przeznaczenia.
Suma dokonanych wydatków powinna być równa z otrzymaną z budżetu kwotą środków na wydatki oraz zgodna z sumą wydatków ujętą w planie wydatków budżetowych jednostki. Przekroczenie jej oznaczałoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dla księgowości budżetowej został stworzony i wyznaczony specjalny i odrębny plan kont, do księgowania operacji typowych. Księgowość budżetowa charakteryzuje się też tym, że ujęte w planie wydatków sumy stanowią nieprzekraczalny limit. Pieniądze otrzymuje się na podstawie zapotrzebowania, wynikającego z planu finansowego. Dyscyplina finansów publicznych jest bardzo ważnym aspektem rachunkowości budżetowej. Sumy ujęte w planie wydatków stanowią nieprzekraczalny limit! Natomiast niewykorzystane środki na wydatki należy zwrócić.
Nie wolno ich wykorzystać do innych celów. Typowymi sprawozdaniami w rachunkowości budżetowej są: bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Author:

Related Post

top