Banki zdobywają fundusze w drodze emisji (sprzedaży) zobowiązań (pasywów), które są z tego powodu nazywane również źródłami funduszy. Fundusze zgromadzone przez emisję zobowiązań są przeznaczane na zakup dochodowych aktywów. Depozyty czekowe są to rachunki bankowe, które pozwalają właścicielowi rachunku wystawiać czeki na rzecz osób trzecich. Depozyty czekowe obejmują wszystkie rodzaje rachunków, w ciężar których można wystawiać czeki: nieoprocentowane rachunki czekowe (depozyty na żądanie), oprocentowane rachunki NÓW (przenośnych poleceń wycofania pieniędzy) oraz rachunki wkładów na rynku pieniężnym (MMDA). Rachunki MMDA, wprowadzone na mocy ustawy o Instytucjach Depozytowych z 1982 r., posiadają cechy zbliżone do funduszy lokacyjnych rynku pieniężnego i są zaliczane do kategorii depozytów czekowych. MMDA różnią się jednak od depozytów czekowych tym, że nie są jak depozyty czekowe objęte tzw. rezerwami obowiązkowymi i nie zaliczają się do definicji pieniądza Ml.

Author:

Related Post

top