wahania cykliczne, jakim w warunkach gospodarki kapitalistycznej podlega produkcja żywca wieprzowego. Na podstawie uogólnienia długoletnich obserwacji skonstruowano teorię ?cyklów świńskich”, które zaklasyfikowano do tzw. cyklów specjalnych, tj. przebiegających niezależnie od ogólnych wahań koniunktury i mających swój własny mechanizm. Opis mechanizmu ?cyklów świńskich” jest nader prosty. Gdy z jakiegoś powodu (np. nieurodzaju zbóż czy ziemniaków) wzrośnie cena pasz i zmniejszy się rentowność chowu trzody chlewnej, w następnym okresie spadnie produkcja żywca wieprzowego; spadek ten wywoła wzrost cen żywca. Po upływie pewnego czasu, niezbędnego do powiększenia pogłowia trzody, podaż ulegnie rozszerzeniu, co z kolei doprowadzi do nowego spadku cen itd. (model pajęczyny). Decydujący wpływ na wahania produkcji trzody mają, jak wykazały badania, nie ceny żywca wieprzowego, lecz relacja między ceną żywca a ceną pasz; jeśli relacja ta spadnie poniżej określonego punktu, zaznacza się zniżkowy trend chowu trzody, jeśli zaś relacja przekroczy ten punkt, występuje tendencja do rozszerzenia pogłowia.

Author:

Related Post

top