Periodycznie powtarzające się długookresowe wahania podstawowych wielkości gospodarczych: produkcji, zatrudnienia, kredytu i cen. Wahania koniunkturalne różnią się od innych rodzajów wahań wielkości gospodarczych, chociaż mogą wpływać na ich przebieg i podlegają ich wpływowi. Poza wahaniami cyklicznymi rozróżnia się wahania sezonowe w ramach roku, wynikające ze zmian pór roku j warunków naturalnych, oraz zmiany przypadkowe, nie powtarzające się regularnie, jak wahania wynikające z nieurodzajów, wojen itd. Cykl koniunkturalny występują jedynie w ustroju kapitalistycznym; stanowią one specyficzną formę ujawniania się i przezwyciężania sprzeczności rozwojowych produkcji w tym ustroju. Marksistowska teoria cykl koniunkturalny, opracowana została w zasadniczym swym zarysie w pracach Marksa i Engelsa. Uwagi Marksa w sprawie cyklu koniunkturalnego. zawarte są przede wszystkim w Kapitale: w t. I ? zagadnienia formalnych możliwości kryzysów i problemy inwestycji i reinwestycji, w t. II ? schematy reprodukcji, wpływ pieniądza na cykl koniunkturalny, w t. III ? wpływ stopy zysku na cykl koniunkturalny, granice ekspansji w kapitalizmie.

Author:

Related Post

top